State Agency Initiatives

SELANGOR: Sistem Maklumat Perancangan Negeri Selangor SELANGOR: Portal Aplikasi GIS Lembah Klang (AGISWlk) PULAU PINANG: Penang Geospatial Information Services
 
 • AGISwlk telah diban­gunkan den­gan mat­la­mat akhir untuk berfungsi seba­gai alat sokon­gan, per­an­can­gan, peman­tauan dan penye­larasan pem­ban­gu­nan di Wilayah Lem­bah Klang. Pro­gram AGISwlk telah dijalan berdasarkan Surat Peke­lil­ing Am Bil. 4 Tahun 1997, para (i) yang bermaksud :“Menubuh serta menye­leng­gara sebuah bank data men­ge­nai Wilayah Lem­bah Klang serta menasi­hat dan mem­bantu agensi-​agensi ker­a­jaan men­ge­nai cara yang lebih baik dalam peny­im­panan dan persem­ba­han data”
 • PeGIS Geoportal, a one-stop GIS web-based platform for public and technical users of Penang geospatial information service.A new concept of story maps is introduced for public interests. We do the research and publish for public. 

 

PULAU PINANG: ArcGIS Online , PEGIS : Penang Geospatial Information System Centre PULAU PINANG: Geoportal JPBD Pulau Pinang PULAU PINANG: Agro Geoportal Pulau Pinang
 
 • GeoPortal ini merupakan satu aplikasi Peta Atas-talian (online mapping) yang menyediakan maklumat GIS kepada pengguna.
 • AGRO Geoportal merupakan kejayaan seterusnya pentadbiran negeri Pulau Pinang kerana mampu mengwujudkan gerbang informasi bersepadu antara jabatan kerajaan dan agensi-agensi di negeri Pulau Pinang. Kejayaan ini mampu meletakkan negeri Pulau Pinang sebagai pemangkin Sistem Maklumat Geografi Geographical Information System (GIS).

 

PULAU PINANG: Geoportal Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pulau Pinang PULAU PINANG: Majlis Perbandaran Seberang Prai GIS Sistem JOHOR: Aplikasi Portal GunaTanah Negeri Johor (GEOJohor)
 • Sistem Maklumat Geografi atau Geographical Information System (GIS), merupakan sebuah sistem yang mengintegrasi antara perkakasan dan perisian komputer yang mempunyai kebolehan mengumpul, menyimpan, mengemaskini, memanipulasi, menganalisa dan juga memapar data yang berkaitan dengan lokasi yakni data geospatial. Sistem ini semakin luas digunakan terutamanya bagi pihak kerajaan. Ini kerana kebanyakan maklumat yang diuruskan oleh pihak kerajaan adalah bersifat geografi.
 • Sistem Maklumat Geografi (GIS) merupakan sistem maklumat yang berkeupayaan untuk memasukkan, mengurus, mengolah, menganalisis dan sering dikaitkan dengan data berbentuk peta/pelan yang berkaitan dengan geografi atau ruangan secara lengkap. 
 • ​GEO-JOHOR merupakan satu Aplikasi Portal Gunatanah (Landuse Portal) Negeri Johor. Aplikasi ini mengandungi Pangkalan Data Spatial berasaskan Sistem Maklumat Geografi (GIS) yang menggemblengkan sumber data dari pelbagai Jabatan/Agensi di Negeri Johor. Aplikasi ini merupakan Pusat Sehenti (One Stop Ceter) -Pangkalan Data Spatial untuk rujukan semua pihak sama ada sektor awam, swasta, akademik dan awal

 

 
MELAKA: JPBD : Geoportal Perancangan Negeri Melaka PERAK: Perak GIS Geographic Information System  SARAWAK : Sarawak Geoportal
 • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka telah mengambil langkah proaktif bagi memastikan perkhidmatan perancangan bandar dan sistem penyampaian perkhidmatan berkualiti akan dijadikan nadi kepada keperluan perancangan jangka panjang. Selaras dengan aspirasi di atas, Aplikasi Geoportal Perancangan - JPBD Negeri Melaka telah diperkenalkan. Ia merupakan aplikasi internet yang membenarkan pengguna mengkakses maklumat geospatial Negeri Melaka secara terperingkat. Aplikasi ini memberi penekanan kepada aspek penggunaan tanah semasa dan zoning Negeri Melaka secara menyeluruh merangkumi Daerah Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin.
 • PerakGIS merupakan Sistem Maklumat Perancangan Geo-Spatial Negeri Perak yang dibangunkan berasaskan keperluan Kerajaan Negeri Perak untuk mewujudkan sebuah pangkalan data geospatial yang komprehensif di peringkat negeri, daerah dan tempatan. Ia menggunapakai teknologi sistem maklumat geografi atau geographical information system (GIS). Pembangunan PerakGIS adalah menggunakan teknologi 'opensource'.
 • This portal aims to allow the user to understand the various environmental, social and political developments that are happening in Sarawak and to make these underlying issues more transparent. 
   

NEGERI SEMBILAN:  GIS 9 PORTAL

   
 • GIS9 adalah nama singkatan bagi sistem Maklumat Geografi Negeri Sembilan yang mengandungi data-data Geospatial. GIS9 boleh memaparkan maklumat dalam pelbagai bentuk melalui ‘attribute table’ bagi keseluruhan kawasan Negeri Sembilan. GIS9 yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan adalah khusus bagi membantu proses membuat keputusan dan perancangan dengan berdasarkan fungsi dan keperluan kepada jabatan-jabatan Kerajaan di Negeri Sembilan