Skip to main content
Please wait...

Mengenai MyGDI

Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) memudahkan masyarakat untuk mencari, berkongsi dan menggunakan maklumat serta perkhidmatan geospatial

Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) merupakan inisiatif kerajaan untuk membangunkan infrastruktur data geospatial bagi meningkatkan kesedaran mengenai ketersediaan data dan meningkatkan akses kepada maklumat geospatial. Ini boleh dicapai melalui strategi perkongsian data geospatial secara pintar di kalangan agensi pembekal data yang terlibat. MyGDI, sebagai Infrastruktur Data Spatial Kebangsaan (NSDI) untuk Malaysia, merupakan infrastruktur data geospatial yang merangkumi dasar, polisi, standard, penyelidikan dan pembangunan teknologi serta kepakaran modal insan.

MyGDI menyediakan akses kepada maklumat geospatial, mengelakkan pertindihan usaha dalam pengumpulan data dan memastikan ketepatan, kekinian, kebolehpercayaan dan ketekalan data sedia ada untuk kegunaan analisis yang komprehensif dalam membantu pembuat keputusan menilai setiap tindakan atau keputusan yang dibuat

Matlamat MyGDI

Menggalakkan komuniti geospatial di Malaysia berkongsi dan mengakses maklumat geospatial dengan mewujudkan perkongsian antara agensi kerajaan, akademia, awam dan swasta

Faedah MyGDI

Capaian kepada data geospatial dapat dilaksanakan secara atas talian (on-line) bagi tujuan perancangan pembangunan dan penguatkuasaan undang-undang

Peningkatan tahap kesedaran dan penggunaan data geospatial serta kepelbagaian produk tambah nilai

 

 

Pengukuhan keupayaan kapasiti institusi menerusi program pembangunan sumber manusia bagi mengeluarkan pekerja yang berpengetahuan (K-Worker) 

 

Pertindihan usaha pengutipan dan pengeluaran data geospatial dapat dielakkan

Penyeragaman penggunaan polisi serta standard berkaitan data geospatial

Pelaksanaan Kerajaan Elektronik dan K-Ekonomi dapat direalisasikan

Pengembangan industri data geospatial tempatan 

Objektif MyGDI

Menyediakan infrastruktur bagi memudahkan perkongsian perkhidmatan dan maklumat geospatial di kalangan agensi pembekal serta pengguna

Menggalakkan penggunaan maklumat geospatial yang lebih meluas di peringkat kebangsaan

Mempertingkatkan kesedaran terhadap nilai maklumat geospatial dan teknologi yang berkaitan

Berkolaboratif ke arah pembangunan maklumat geospatial negara yang kukuh dan mampan

Aktiviti dan Perkhidmatan MyGDI

Pembangunan Polisi dan Standard

Membangun dan menyelaras pembangunan standard dalam bidang maklumat geospatial di Malaysia.

Memberi khidmat runding dan penyelarasan latihan kepada agensi kerajaan serta pihak berkepentingan bagi pemakaian standard Malaysia dan Antarabangsa.

Menyelaras aktiviti pembangunan dan pengemaskinian polisi dan garis panduan untuk dijadikan rujukan di peringkat kebangsaan.

Outreach

Mengurus dan melaksanakan aktiviti outreach kepada agensi dan orang awam di pelbagai peringkat untuk memberi kesedaran mengenai aktiviti geospatial di bawah Program MyGDI.

Menyelaras program-program promosi outreach dengan menggunakan pelbagai media dan platform.

Pembangunan Geodata

Membangunkan Geospatial Data Centre (GDC) bagi dataset fundamental dan non fundamental yang mematuhi standard dan kualiti yang telah ditetapkan.

Melaksana penyelenggaraan dan pengemaskinian dataset GDC fundamental dan non fundamental bagi 12 kategori di peringkat agensi persekutuan dan negeri.

Penyelidikan dan Pembangunan

Menyelaras penyelidikan & pembangunan (R&D) berkaitan teknologi geospatial dan menjalankan kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk sektor kerajaan dan swasta, institusi penyelidikan dan akademia.

Merancang dan menyelaras aktiviti kolaborasi penyelidikan & pembangunan (R&D) berkaitan teknologi geospatial untuk dikongsi dan disumbangkan kepada pembangunan maklumat geospatial.

Infrastruktur ICT GIS

Mengurus perkongsian dan penyebaran data geospatial.

Merancang, membangun dan menyelenggarakan infrastruktur pusat data, komunikasi dan keselamatan ICT untuk perkhidmatan MyGDI.

Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal berkaitan pembangunan infrastruktur ICT GIS.

Inisiatif Geospatial

Memberi khidmat runding pembangunan aplikasi dan latihan penggunaan aplikasi Malaysia Geospatial Online Services (MyGOS).

Merancang dan mengurus strategi enterprise architecture (EA) geospatial.

Merancang dan membangunkan aplikasi geospatial.